29.05.2018 10:45

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

 

Společnost M+P prodej paliv a sypkých hmot, s.r.o., IČO:25871102, se sídlem Hnojník 391,

zapsaná v OR u KS Ostrava odd.C, vl.23438 je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů ( Nařízení EU 2016/79 ), ( dále jen „Nařízení“ ), správcem Vašich

osobních údajů, tj. shromažďuje, zpracovává a uchovává.

 

Osobní údaje v naší společnosti jsou žádány pouze na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti. Údaje nejsou vedeny v žádné databázi a nejsou poskytovány třetím osobám.

Osobní údaje jsou archivovány po dobu určenou k archivaci dokladů pro účetní a daňové účely.

 

Práva subjektů údajů:

 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají

a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo ( i ) na přístup k osobním údajům, ( ii ) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo ( iii ) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo, že osobní údaje jsou zpracovávána v rozporu

s právními předpisy, ( iv ) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, ( v ) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně, ( vi ) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25.5.2018 můžete uplatnit taktéž

( vii) právo na přenositelnost údajů a ( viii ) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 

Právo na přístup k osobním údajům

 

Chcete-li vědět, jestli o Vás naše firma zpracovává osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

 

V případě, že máte pocit, že o Vás naše firma zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 

Právo požadovat vysvětlení

 

V případě, že máte podezření, že naše firma zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po nás požadovat vysvětlení.

 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz )

 

Právo na výmaz

 

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shormážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

V případě, že chcete, aby naše firma Vaše osobní údaje třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohota práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

 

Právo vznést námitku

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů naší firmy. V případě, že naše firma neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončíme zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla M+P prodej paliv a sypkých hmot, s.r.o., Naše společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Uhelné sklady Hnojník Milan Macho

Hnojník 391
73953


Otevírací doba:
po - pá 8:00 - 16:00
so 8:00 - 12:00

ve státní svátky zavřeno

603 586 623
558 696 227